Bài viết này cũng có sẵn trong:
Nhằm hỗ trợ người tìm việc có thể tùy chỉnh ngôn ngữ hiển thị trên CV Online, freeC hiện đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh theo mẫu có sẵn.
Lưu ý: Thông tin trên CV được nhập từ bạn sẽ không chuyển đổi giữa 2 ngôn ngữCần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, bạn vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support

Bạn có thể tham khảo:
Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ trên CV online?
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!