Bài viết về: CV ONLINE
Bài viết này cũng có sẵn trong:

CV online của freeC hiển thị những ngôn ngữ nào?

Nhằm hỗ trợ người tìm việc có thể tùy chỉnh ngôn ngữ hiển thị trên CV Online, freeC hiện đang hỗ trợ 2 ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh theo mẫu có sẵn.
Lưu ý: Thông tin trên CV được nhập từ bạn sẽ không chuyển đổi giữa 2 ngôn ngữCần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, bạn vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support

Bạn có thể tham khảo:
Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ trên CV online?

Cập nhật vào: 05/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!