Bài viết về: CV ONLINE
Bài viết này cũng có sẵn trong:

Làm thế nào để chia sẻ CV online của tôi?

Mỗi người dùng sẽ được cung cấp một đường dẫn đến CV online tại freeC

Bạn có thể chia sẻ CV của bạn bằng cách chia sẻ đường dẫn này. Thực hiện các bước sau để sao chép đường dẫn CV online của bạn

Cách 1: Chia sẻ CV trực tiếp


Tại Hồ sơ và CV → Chọn Chia sẻ CV


Cách 2: Chia sẻ CV khi chỉnh sửa CV online


Tại Hồ sơ và CV → Chọn Sửa CV

Thực hiện chỉnh sửa CV (nếu cần) → Chọn Chia sẻ

Tại đây, bạn có thể chọn chia sẻ CV online qua Facebook hoặc Linked-in


Cần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, bạn vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support

Cập nhật vào: 27/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!