Mỗi người dùng sẽ được cung cấp một đường dẫn đến CV online tại freeC

Bạn có thể chia sẻ CV của bạn bằng cách chia sẻ đường dẫn này. Thực hiện các bước sau để sao chép đường dẫn CV online của bạn

Cách 1
Tại trang “Quản lý CV” → Chọn "Sao Chép” liên kết đến CV online của bạn ở phía trên hình CV


Cách 2
Tại trang “Quản lý CV” → Chọn “Chỉnh sửa CV Online”

Thực hiện chỉnh sửa CV (nếu cần) → Chọn “Sao Chép” liên kết đến CV online của bạn ở phía trên hình CV

Tại đây, bạn có thể chọn chia sẻ CV online qua Facebook hoặc Linked-in


Cần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, bạn vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!