Bạn có thể thay đổi mẫu CV online trên freeC theo các cách sau:

Cách 1
Tại trang “Quản lý CV” → Chọn “Thay đổi mẫu CV”


Cách 2
Tại trang “Quản lý CV” → Chọn “Chỉnh sửa CV Online”

Thực hiện chỉnh sửa CV (nếu cần) → Chọn “Thay đổi mẫu CV”


Sau khi chọn thay đổi mẫu CV bằng 1 trong 2 cách trên, bạn tiến hành chọn mẫu CV, freeC sẽ tự động cập nhật và lưu mẫu CV theo lựa chọn của bạnCần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, bạn vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!