Bài viết về: NHÀ TUYỂN DỤNG

Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Để thay đổi mật khẩu đăng nhập, Nhà tuyển dụng có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:


Tại trang chính của freeC, Nhà tuyển dụng chọn Thay đổi mật khẩu trong mục Ảnh đại điện

Nhà tuyển dụng nhập đầy đủ thông tin về mật khẩu của tài khoản và chọn Lưu thay đổi

freeC gửi thông báo thay đổi mật khẩu thành công


Cần freeC hỗ trợ thông tin nào khác, nhà tuyển dụng vui lòng liên hệ freeC qua:
- Email: support@freec.asia
- Chatbox: https://freec.asia/chat-with-support

Nhà tuyển dụng có thể tham khảo các bài viết liên quan:
Thay đổi email đăng nhập tài khoản
Doanh nghiệp xác thực
Mời thành viên

Cập nhật vào: 27/09/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!